Information, samordning och stöd till lokalklubbar.
 • Sprida central information från centrala hundägarutbildningsgruppen till lokalklubbar.
 • Stimulera och stödja lokalklubbars hundägarutbildning i den omfattning som fordras, samt vara behjälplig i olika frågor.
 • Fungera som samordnare av utbildning inom distriktet t.ex. gällande instruktörsutbildning eller specialkurser.
 • Inhämta information från lokalklubbar och lyfta fram viktiga frågor till centrala hundägarutbildningen.
 • Viktiga frågor är bl.a. klubbars möjlighet att tillgodose behovet av valp/grundkurser. Synpunkter gällande instruktörsutbildning. Synpunkter och behov av lärarutbildning.
 • Upprätthålla kommunikation med distriktsstyrelsen.
 • Diskutera och fastställa regional utbildningspolicy. Se förslag under policy.
Arrangera möten med klubbarnas hundägarutbildningsgrupper.
 • Arrangera möten för klubbutbildningsledare 1- 4 gånger per år. Dessa hålls i syfte att sprida information och byta erfarenheter. Utbildningsbehovet i klubbarna inventeras för att ligga till grund för planering och ev. samordning av utbildningar inom distriktet.
 • Inventera huruvida klubbarna lyckas ta emot alla som vill gå hundägarutbildning och arbeta för att platser ska erbjudas alla som önskar.
Centrala konferenser för distriktens hundägarutbildning.
 • Delta i centrala konferenser för distriktets hundägarutbildning.
Instruktörsutbildning.
 • Arrangera alternativt samordna instruktörsutbildning vid önskemål eller behov.
 • Administrera instruktörsutbildning i följande:

– Utse examinatorer i samråd med kursansvarig till instruktörsexamination.

– Skriva under instruktörscertifikat/bevis.

– Skicka bevis och märken till kursledare som håller instruktörsutbildning.

Vidareutbildning för instruktörer och lärare.
 • Inventera behov av instruktörsutbildning inom distriktet.
 • Arrangera vidareutbildning av instruktörer och lärare på lokalklubbar och i distrikt.
 • Arrangera symposier och liknande mötesplatser för att stimulera till vidareutbildning.
Centrala utbildningar.
 • Anmäla, prioritera och rekommendera deltagare till lärarutbildning. Rekommendationen skall vara protokollförd i distriktsprotokoll.
 • Anmäla, prioritera och rekommendera till övriga centrala utbildningar.
 • Upprätta och uppdatera register för lärare i distriktet.
Samarbete med Studiefrämjandet.
 • Samarbete gällande verksamhetsplanering.
 • Samarbete gällande administrativa möjligheter.
 • Samarbete gällande pedagogisk kompetens.
Samarbete med SKK.
 • Samarbete med länsklubbar om behov föreligger, exempelvis gällande instruktörsutbildning, gemensamma symposier, seminarier eller motsvarande.
SBK-lärare

SBK utbildning

Utbildning (HUS)

Carina Norberg, Härnösand BK
Lena Fubseth-Norberg, Sundsvalls BK