• Distriktet anordnar konferens för funktionärer minst en gång per år.
  • Vänligen meddela mentalansvarig i distriktet när klubbarna har förändring i sin funktionärsstab, nyutbildade eller avauktoriserade för att distriktet ska kunna hålla en aktuell funktionärslista.
  • Utfärdar funktionärsbevis.
  • Anmälan om MT och MH görs till distriktet och SBK centralt.
  • MT och MH dagar läggs ut på SBK Tävling, av klubbarna efter godkännande av distriktet.
Mental

Margaretha Carlsson