Svenska Brukshundklubben har avelsansvaret för 18 hundraser i Sverige.

Vi ska inom Brukshundklubben värka för mentalt och fysiskt friska samt funktionsdugliga hundar.

För att klara denna uppgift måste vi bedriva systematiskt och väldokumenterat avelsarbete. Avelsarbetet ska vara gemensamt och bygga på en gemensam värdegrund för de raser vi har avelsansvaret för.

Avelsresultatet ska fortlöpande utvärderas utifrån ett helhetsperspektiv och presenteras publikt.