Nu går de allmänna reglerna för utställningar, prov, tävlingar och beskrivningar ut på remiss. Vänligen se till att era underliggande klubbar får del av denna information.

Dessa regler gäller för samtlig utställnings-, prov-, tävlings- och beskrivningsverksamhet som anordnas av SKK och till SKK anslutna

läns-, special- och verksamhetsklubbar samt avtalsanslutna klubbar. Dessa regler gäller i femårsperioder och beslutas av SKKs Centralstyrelse (CS).

Den nuvarande versionen av de allmänna reglerna gäller till och med 2021-12-31. Nästa version kommer att gälla från 2022-01-01 till 2026-12-31, förutom för vissa jaktprovsregler där perioden löper från 2022-07-01 till 2027-06-30.

De allmänna reglerna innefattar regleringar som är generella för alla SKKs verksamheter och måste därmed vara utformade i enlighet med detta ändamål. De av CS fastställda allmänna reglerna ska ingå i sin helhet i samtliga regelverk för utställningar, prov, tävlingar och beskrivningar inom SKK-organisationen.

Du finner de nu gällande allmänna reglerna på sidorna som är numrerade 5-10 (efter supplementet) via denna länk:

https://www.skk.se/globalassets/dokument/utstallning/utstallningsoch-championatregler-t35.pdf

Ett förslag till de reviderade allmänna reglerna kommer att remissbehandlas inom SKK-organisationen under 2020.

Dock finns det redan idag möjlighet för alla läns-, special och avtalsanslutna klubbar inom SKK-organisationen att lämna förslag på förändringar av de allmänna reglerna. Det kan röra sig om ändringar i sakfrågor men även förslag på förtydliganden som gör reglerna enklare att förstå och texten mer tillgänglig. Dessa förslag kommer att ligga till grund för det förslag om reviderade allmänna regler som ska gå ut på remiss 2020.

Vill er klubb lämna några synpunkter på de allmänna reglerna?

Maila era synpunkter till tavling@brukshundklubben.se senast den 15 december 2019.

Categories:

Tags:

Comments are closed